top of page

REGULAMIN uczestnictwa w programach oferowanyc na stronie www.karadoes.yoga

 

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Programów Płatnych i Bezpłatnych oferowanych na stronie internetowej www.karadoes.yoga prowadzonej przez Karolinę Kosobudzką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą YOGA Karolina Kosobudzka z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 139/114a, 81-404 Gdynia, NIP: 5821570623, REGON: 387109234 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej Sprzedawcą.

Sprzedawca oferuje Programy Płatne i Bezpłatne z zakresu zajęć jogi, medytacji i programów samorozwojowych.

Z usług Sprzedawcy mają prawo korzystać wszyscy pełnoletni chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem Uczestnictwa oraz Regulaminem SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, do którego, niniejszy dokument stanowi uzupełnienie

W trakcie wykonywania ćwiczeń zawartych w Programach obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

Jeżeli w trakcie zajęć odczuwasz jakikolwiek dyskomfort, przerwij wykonywanie programu i skontaktuj się ze Sprzedawcą pod adresem kara@karadoes.yoga lub lekarzem, jeśli uznasz, że jest to istotny problem dla Twojego zdrowia.

Decydując się na udział w Programie, bierzesz całkowitą odpowiedzialność za swoją decyzję, dopasowując swój poziom zaawansowania do typu Programu. Jeżeli masz wątpliwości czy Program jest dla Ciebie, może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem kara@karadoes.yoga

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w wypadku naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy świadczenie usług oraz szkód typowych w przypadku tego rodzaju umów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia, choroby, jakich doznał Klient wskutek korzystania z Programów, w szczególności, jeżeli były one następstwem przeciwwskazań zdrowotnych, wcześniej nabytych chorób, nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki, braku skupienia i zaangażowania w zajęcia oraz innych naruszeń i zaniedbań Klienta.

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody a także za szkody poniesione przez Sprzedawcę.

bottom of page